Prijava

Potvrda glavnog projekta

Potvrda glavnog projekta izdaje se na temelju pravomoćne lokacijske dozvole. Zahtjev za izdavanje potvrde podnosi investitor. Zahtjev sadrži ispunjeni obrazac, kompletiranu dokumentaciju i plaćenu upravnu pristojbu, a predaje se u pisarnici Grada.

Potrebna dokumentacija:

  • Parcelacijski elaborat
  • Glavni projekt (3 primjerka + lokacijska dozvola)
  • Izvješće o kontroli glavnog projekta
  • Elaborati (geotehnički, tehnološki, prometni…).

U postupku mora biti utvrđeno da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom. Zatim se donosi rješenje o komunalnom i vodnom doprinosu.

Ako se utvrdi da nisu ispunjeni pojedini uvjeti za izdavanje potvrde glavnog projekta zaključkom će se, najkasnije trideset dana od zaprimanja zahtjeva, investitoru odrediti primjereni rok za obvezno ispunjenje tih uvjeta. Taj rok ne može biti dulji od trideset dana.

Investitor je također dužan dostaviti dokaz o uplaćenom komunalnom doprinosu, vodnom doprinosu i upravnoj pristojbi prema posebnom zakonu.

Ukoliko su sve prethodne aktivnosti uspješno izvršene, izdaje se potvrda glavnog projekta. Potvrda glavnog projekta prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od dvije godine od dana izdavanja te potvrde.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)