Prijava

Rješenje o uvjetima građenja

Zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja podnosi investitor. Zahtjev koji sadrži popunjeni obrazac, zajedno s potrebnom dokumentacijom, predaje se u pisarnici Grada.

Potrebna dokumentacija:

  • Izvod iz katastarskog plana
  • Idejni projekt / glavni projekt
  • Posebni uvjeti
  • Dokaz o pravu gradnje na građevinskoj čestici.

Ukoliko je objekt u području stare gradske jezgre koja podliježe zaštiti kulturnih dobara potrebno je definirati posebne uvjete. Nadalje se u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva, saziva konferencija radi pribavljanja posebnih uvjeta. Na konferenciju se poziva podnositelja zahtjeva i idejnog projektanta radi odgovora na upite sudionika. Rok za  očitovanje svih sudionika je 15 dana.

Na osnovi idejnog projekta, izračunava se iznos vodnog doprinosa, komunalnog doprinosa i upravne pristojbe koji je investitor dužan uplatiti, i naknadno priložiti potvrdu o uplati.

Ako se utvrdi da propisani uvjeti za izdavanje rješenja o uvjetima građenja nisu ispunjeni, zaključkom se investitoru određuje rok za ispunjenje navedenih uvjeta, koji ne može biti dulji od trideset dana. Zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja bit će odbijen i za slučaj da investitor ne ispuni rok za izmjenu koji mu je određen zaključkom.

Ako su ispunjeni propisani uvjeti i ako je investitor dostavio dokaz o uplaćenom komunalnom doprinosu, vodnom doprinosu i upravnoj pristojbi, izdaje se rješenje o uvjetima građenja. Rješenje se dostavlja investitoru, građevinskoj inspekciji i jedinici lokalne saomuprave, te strankama koje se jesu ili nisu odazvale pozivima na uvid.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)