Prijava

Lokacijska dozvola

Postupak za dobivanje lokacijske dozvole počinje predajom popunjenog obrasca i kompletirane dokumentacije u pisarnici Grada.

Potrebna dokumentacija:

  • Izvod iz katastarskog plana
  • Idejni projekt
  • Izjava projektanta (prema ZPUG – Zakonu o prostornom uređenju i gradnji)
  • Dokaz o pravnom interesu (izvadak iz zemljišnika, ugovor).

Ako se utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole, zaključkom će se, najkasnije trideset dana od zaprimanja zahtjeva, investitoru odrediti primjereni rok za ispunjenje tih uvjeta, koji ne može biti dulji od trideset dana.

U roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva, saziva se konferencija radi pribavljanja posebnih uvjeta. Pozivaju se svi određeni posebnim propisima radi uvida u idejni projekt, zajedno s podnositeljem zahtjeva i projektantom idejnog projekta radi odgovora na upite sudionika. Svi imaju 15 dana za očitovanje o predmetu zahtjeva.

U postupku konferencije radi određivanja posebnih uvjeta, može postojati primjedba za izmjenom idejnog projekta. Podnositelj zahtjeva sa izrađivačem vrši izmjenu dok se ne postigne usklađenost sa podnositeljem primjedbe.

Ukoliko su sve prethodne aktivnosti uspješno izvršene, izdaje se rješenje u vidu dobivene lokacijske dozvole. Sastavni dio lokacijske dozvole je i potvrđeni idejni projekt. Protiv lokacijske dozvole koju je izdalo nadležno upravno tijelo može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Podnositelj zahtjeva je dužan ishoditi izmjenu i/ili dopunu lokacijske dozvole ako tijekom izrade glavnog projekta, odnosno građenja, namjerava na zahvatu u prostoru učiniti promjene kojima se mijenjaju lokacijski uvjeti, a da se pritom ne mijenja njihova usklađenost s prostornim planom na temelju kojeg je lokacijska dozvola izdana.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)