Prijava

Pravo na pristup informacijama

Podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na pristup informacijama preko službenika za informiranje i to:

  1. pismenim zahtjevom (dopis ili obrazac, e-mail upit)
  2. usmenim zahtjevom, pri komu se sastavlja zapisnik
  3. putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja o čemu se sastavlja službena zabilježba.

 

Zahtjev za pristup informacijama mora sadržavati sljedeće podatke:

  1. naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  2. ime, prezime i adresa podnositelja zahtjeva (za fizičke osobe)
  3. naziv i sjedište tvrtke (za pravne osobe)
  4. dodatne podatke važne za prepoznavanje tražene informacije.

 

Ukoliko zaprimljeni zahtjev ne sadrži osnovne podatke po kojima se treba postupiti, službenik dopisom ili telefonom poziva podnositelja da ga u roku od tri dana ispravi odnosno nadopuni. U protivnom zahtjev će biti odbačen. Ukoliko podnositelj zahtjeva jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija ili ako se informacije moraju tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti, rok za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se produžiti do 30 dana. O produženju roka službenik bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana obavještava podnositelja zahtjeva. Ako podnositelj zahtjeva nije zadovoljan dobivenim odgovorima, ima pravo na žalbu. Rok za žalbu je 15 dana i upućuje se Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)