Prijava

Rješenje za građenje

Rješenje za građenje je upravni akt koji se donosi na građevine za koje se temeljem Zakona o prostornom  uređenju i gradnji izdaje lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta. Zakon se ne odnosi na građevine za koje investitor ne raspolaže dokazom da ima pravo graditi, na građevine koje se namjeravaju graditi u zaštićenom području prirode i na građevine čije je građenje započeto bez odgovarajućeg akta nadležnog tijela, odnosno građevine koje su izgrađene bez tog akta.

Zahtjevu se prilaže:
- tri primjerka glavnog projekta
- pisano izvješće o kontroli ako je kontrola projekta potrebna
- dokaz da ima pravo graditi na građevnoj čestici ili zemljištu od kojeg se ista formira, na zemljištu u obuhvatu zahvata u prostoru, odnosno na postojećoj građevini
- elaborate o geotehničkim i drugim istražnim radovima  te tehnološke, prometne, i druge elaborate ako su podaci iz tih elaborata poslužili za izradu glavnog projekta.

Posebni uvjeti utvrđuju se prije pokretanja postupka za izdavanje rješenja za građenje na zahtjev projektanta, odnosno investitora i/ili tijekom postupka na traženje nadležnog tijela. Posebni uvjeti koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš, postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, vodopravni uvjeti i  posebni uvjeti zaštite kulturnog dobra, utvrđuju se prije pokretanja postupka za izdavanje rješenja za građenje.

Projektant može prije ili tijekom izrade glavnog projekta od tijela nadležnog za izdavanje rješenja za građenje zatražiti da ga obavijesti od kojih javnopravnih tijela je potrebno pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt za određenu građevinu, odnosno radove na određenoj lokaciji, odnosno načinu provođenja odredbi prostornog plana..

Rješenje za građenje ne može se donijeti dok investitor ne plati komunalni doprinos i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima te upravnu pristojbu.

Građevina za koju je izdano rješenje za građenje može se početi koristiti nakon što nadležno tijelo za istu izda uporabnu dozvolu.


Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)