Prijava

Dozvola za uklanjanje građevine

Dozvola za uklanjanje nije potrebna za:
- uklanjanje zgrade građevinske (bruto) površine do 400 m2 zgrade za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti do 600 m2 (zgrade za koje se izdaje rješenje o uvjetima građenja)
- jednostavne građevine
- u slučaju ako je prije građenja građevine potrebno ukloniti prethodno izgrađenu građevinu ili njezin dio, uklanjanje te građevine određuje se rješenjem o uvjetima građenja, te potvrdom glavnog projekta
- kada je rušenje naređeno rješenjem građevinske inspekcije.

Za građevinu, bruto površine do 400 m2, koja se nalazi unutar kulturno-povijesne cjeline grada Splita ili je građevina upisana u Registar  kulturnih dobara potrebno je prije uklanjanja zatražiti suglasnost Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu.

U ostalim slučajevima potrebno je zatražiti dozvolu za uklanjanje.

Zahtjevu za izdavanje dozvole za uklanjanje prilaže se:
- tri primjerka projekta uklanjanja građevine ili njezinog dijela (kojeg je izradio ovlašteni inženjer)
- dokaz o pravu vlasništva građevine koja se namjerava ukloniti
- potvrde tijela ili osoba određenih posebnim propisima ako se uklanjanjem može ugroziti javni interes (npr. zaštita i spašavanje ljudi, zaštita okoliša, zaštita građevina koje su kulturno dobro, zaštita komunalne i druge infrastrukture i sl.).

U postupku izdavanja dozvole za uklanjanje zgrade Upravno tijelo će obavijestiti podnositelja zahtjeva od kojih tijela treba pribaviti potvrde ako se uklanjanjem građevine može povrijediti javni interes (zaštita kulturnih dobara, zaštita okoliša, zaštita komunalne infrastrukture i slično).

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)