Prijava

Prijava početka i nastavka građenja

Građenju se može pristupiti na temelju pravomoćnog rješenja o uvjetima građenja, na temelju potvrđenog glavnog projekta i na temelju pravomoćnog  rješenja za građenje.

Investitor je dužan nadležnom upravnom tijelu, građevinskoj inspekciji i inspekciji rada, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja ili nastavka izvođenja građevinskih radova nakon prekida dužeg od tri mjeseca, pisano prijaviti početak građenja, odnosno nastavak radova.

Prijava početka građenja mora sadržavati podatke o investitoru, broj i datum izdavanja akta na temelju kojeg je odobreno građenje te naziv izvođača i oznaku elaborata iskolčenja.

Investitor zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, dužan je najkasnije do dana početka radova imati:
- pravomoćno rješenje o uvjetima građenja
- glavni projekt
- elaborat iskolčenja građevine izrađen u skladu s Zakonom i posebnim propisima.

Za građevine veće od 400 m2 bruto površine na gradilištu je potrebno imati:
- potvrdu glavnog projekta
- izvedbeni projekt
- elaborat iskolčenja građevine
- ostalu dokumentaciju prema čl. 254. ZPUG.

Izvođenje radova investitor mora povjeriti osobama koje su ovlaštene za obavljanje djelatnosti građenja. Investitor mora povjeriti poslove provođenja stručnog nadzora tijekom građenja ovlaštenom inženjeru.

Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.

Gradilište mora biti označeno pločom (oznakom) koja obavezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt na temelju kojeg se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost toga akta, kao i naznaku da se radi o kulturnom dobru kada je predmetna građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)