Prijava

Komercijalno korištenje objekta Vila Dalmacija

Potencijalni vanjski korisnik podnosi zahtjev za korištenje dijela kapaciteta „Vile Dalmacije“  Uredu gradonačelnika i Službi zajedničkih poslova Grada Splita radi odobrenja i utvrđivanja novčane naknade koju je potencijalni korisnik obvezan uplatiti Gradu radi korištenja predmetnog objekta.

Ako se odobri korištenje objekta, korisniku se ispostavlja račun. Po izvršenoj uplati, najkasnije u roku 7 dana prije korištenja objekta „Vila Dalmacija“, korisnik je obvezan dokaz o uplati dostaviti voditelju objekta.

Nakon evidentiranja dokaza o uplati slijedi realizacija događaja u dogovorenom terminu.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)