Prijava

Rješenje o promjeni namjene građevine

Rješenje o promjeni namjene postojeće gtrađevine odnosno njezine funkcionalne jedinice donosi se za zahvate za čiju svrhu nije potrebno izvođenje građevinskih radova za koje je potreban akt na temelju kojeg se može pristupiti građenju (članak 118.a do 118.d ZPUG).

Zahtjevu za izdavanje rješenja o promjeni namjene prilaže se:
- dokaz vlasništva građevine, odnosno njezine funkcionalne jedinice
- dokaz da se radi o postojećoj građevini uključujući glavni projekt u skladu s kojim je izgrađena, snimka izvedenog stanja odnosno snimka postojećeg stanja
- akt za uporabu odnosno drugi akt kojim se dokazuje da se građevina može koristiti.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)