Prijava

Uvjerenje o vremenu građenja građevine

Uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine izdaje katastarski ured, odnosno Središnji ured državne geodetske uprave.

Ako katastarski ured, odnosno Središnji ured državne uprave ne raspolažu podacima na temelju kojih se može izdati uvjerenje, uvjerenje o vremenu građenja izdaje Grad Split.

Zahtjevu se prilaže:
- snimak postojećeg stanja građevine
- preslika katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili
- geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici.

Uvjerenje o vremenu građenja ne može se izdati za građevinu u vezi koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)