Prijava

Evidentiranje građevine u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi

I. Katastarski ured evidentira građevinu u katastarskom operatu ako je za tu građevinu izdan akt za uporabu iz članka 256. ZPUG, a za građevine za koje se ne izdaje akt za uporabu ako je izdana potvrda nadležnog tijela da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu. 
Građevina će se evidentirati u katastarskom operatu ako je u njemu formirana građevna (katastarska) čestica za građevinu koja se evidentira.

II. Građevina izgrađena  do 15. veljače 1968. godine smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela i za takvu građevinu ne izdaje se uporabna dozvola (čl.330 ZPUG).  Građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine upisuje se u katastarski operat ako je uz zahtjev priloženo:
- uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine (izdaje katastarski ured, odnosno Središnji ured državne geodetske uprave) ili
- uvjerenje o vremenu građenja (izdaje Grad Split).

III. Za  građevinu  izgrađenu  na  temelju  građevinske  dozvole,  odnosno drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela izdanog  do 19. lipnja 1991. godine ne izdaje se uporabna dozvola, a upisuju se u katastarski operat uz priloženu pravomoćnu građevinsku  dozvolu i potvrdu da u svezi s tom građevinom nije u tijeku  postupak građevinske inspekcije (čl.331. ZPUG).

IV. Za  građevinu  izgrađenu  na  temelju  građevinske  dozvole  izdane  od 20. lipnja 1991. godine do dana stupanja na snagu ZPUG (30.09.2007.) umjesto uporabne dozvole, na zahtjev investitora,  izdaje se uvjerenje za uporabu, a upisuje se u katastarski operat uz priloženu uporabnu dozvolu ili uvjerenje za uporabu.

Upis građevine u katastarski operat provodi Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar u Splitu.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)