Prijava

Prehrana za socijalno ugrožene građane

Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Grada Splita do ožujka svake godine donosi pravilnik o socijalnoj skrbi. Na osnovu ovog pravilnika na webu Grada Splita i u lokalnim medijima objavljuje se natječaj odnosno poziv za podnošenje zahtjeva od strane zainteresiranih građana. Rokovi za podnošenje zahtjeva definirani su u tekstu natječaja odnosno poziva.

Za ostvarenje ovih prava korisnici se obračaju pravnim i fizičkim osobama s kojima je grad sklopio ugovor.

Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji mogu ostvariti osobe:

  • koje ispunjavaju socijalni uvjet,
  • za koje Odjel procijeni da im primanja nisu dostatna za osnovne životne potrebe.

Ustanova s kojom je grad sklopio ugovor dostavlja popis korisnika pučke kuhinje Odjelu i pružatelju usluge s kojim je Grad sklopio ugovor, a Odjel ima pravo uvida u svu dokumentaciju ukoliko postoji sumnja u istinitost navedenih podataka.
Korištenje pučke kuhinje može se jednoj obitelji odobriti najviše za dva člana.
Način i uvjeti korištenja pučke kuhinje pobliže se utvrđuje ugovorom koji Grad sklapa s davateljem usluga prehrane u pučkoj kuhinji.

Bon za kupnju hrane

Umjesto mjere „prehrana u pučkoj kuhinji“ korisnici mogu koristiti bon za kupovinu hrane u trgovačkom centru. Zabranjeno je koristiti bon za kupovinu alkoholnih pića i cigareta.
Jednoj obitelji čiji član ispunjava socijalni uvjet može se odobriti najviše dva bona za kupnju hrane i to uz dodatni uvjet kada zahtjev podnosi:

  • samohrani nezaposleni roditelj, ili
  • član obitelji s četiri ili više članova koji čine zajedničko kućanstvo.

Prehrana za građane starije dobi

Pravo na pripremu i dostavu obroka može ostvariti osoba kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećena, odnosno zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć druge osobe, a koju ne može dobiti u vlastitoj obitelji, te ako ispunjava slijedeće uvjete:

  • da to pravo ne može ostvariti na temelju rješenja Centra,
  • da nema mogućnosti da joj pripremu i dostavu obroka osiguraju roditelji, bračni drug ili djeca,
  • da nisu sklopile ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
  • da ispunjava socijalni uvjet,
  • da ispunjava uvjet prihoda.

Uslugu pripreme i dostave obroka korisnicima pružaju ustanove socijalne skrbi ili druge ovlaštene pravne ili fizičke osobe s kojima Grad sklopi ugovor o pripremi i dostavi hrane.
Odjel donosi rješenje o korištenju usluge pripreme i dostave obroka za korisnika i to po primitku prijedloga pružatelja usluge za pojedinog korisnika s kompletnom dokumentacijom o socijalnom i zdravstvenom statusu korisnika.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)