Prijava

Evidencija poslovnih prostora i ostalih nekretnina

Po okončanom javnom natječaju za zakup i zaključku Gradonačelnika sklapa se ugovor o zakupu sa najpovoljnijim ponuditeljem.

Nakon solemnizacije ugovora o zakupu vrši se primopredaja poslovnog prostora neposredno ili putem Odsjeka za tehničke poslove Službe pravne zaštite, stanova, poslovnih prostora i geodezije.

Temeljem primopredaje prostora i potpisanog ugovora o zakupu evidentira se novi zakupnik i vrši zaduženje za zakupninu.

Temeljem zaključka Gradonačelnika o dodjeli na korištenje poslovnog prostora sklapa se ugovor o korištenju poslovnog prostora. Po potpisivanju ugovora o korištenju vrši se primopredaja poslovnog prostora. Nakon primopredaje prostora evidentira se novi korisnik poslovnog prostora i zadužuje za naknadu za korištenje istog.

Za sve poslovne prostore za koje nema tlocrta potrebna dokumentacija se dostavlja Odsjeku za tehničke poslove koji je zadužen za izradu tlocrta i tehničkog opisa, te eventualno ishođenje građevinske i uporabne dozvole. Po dobivanju istih sva prikupljena dokumentacija o poslovnom prostoru također se dostavlja Odsjeku za geodeziju radi uknjižbe.

U postupcima povrata koji se vode u Uredu državne uprave Splitsko-dalmatinske županije, referenti sudjeluju na raspravama i prisustvuju očevidima. Nakon donošenja pravomoćnog rješenja o povratu, uredovnom bilješkom se poslovni prostor djelomično ili u potpunosti briše iz evidencije Grada Splita.

O djelomičnom ili potpunom brisanju iz evidencije obavještavaju se zakupnici-korisnici te upućuju da svoje daljnje odnose reguliraju sa novim vlasnicima, bilo fizičkim osobama ili Republikom Hrvatskom.

Očevidima na terenu kontrolira se korištenje poslovnih prostora i vrši eventualna izmjena zakupnika-korisnika, površine prostora, namjene prostora, te zakupnine.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)