Prijava

Zakup i dodjela poslovnih prostora

Prema ustrojenoj evidenciji praznih poslovnih prostora i poslovnih prostora u korištenju koji nemaju ugovor o zakupu ili ugovor o korištenju, priprema se prijedlog Gradonačelnika za objavljivanje natječaja za zakup poslovnih prostora sa tekstom samog natječaja.

Po okončanju javnog natječaja odnosno donošenju Zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora, izabranim ponuditeljima se šalju obavijesti o izboru u kojem se traži izvorna dokumentacija za potpisivanje ugovora o zakupu: originalni izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, potvrda o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti u prostoru, kao i visina potrebnog garantnog pologa kojeg moraju uplatiti prije potpisivanja ugovora.

Nakon prikupljene dokumentacije sastavlja se ugovor o zakupu i šalje na potpis Gradonačelniku ili osobi koju on ovlasti za potpisivanje. Potpisani ugovor o zakupu dostavlja se javnom bilježniku kod kojeg zakupnik solemnizira ugovor o zakupu kao ovršnu ispravu. Po potpisivanju ugovora o zakupu vrši se primopredaja poslovnog prostora.

Nakon donošenja zaključka Gradonačelnika o dodjeli poslovnog prostora prikupljaju se podaci o korisniku, sastavlja se ugovor o korištenju prostora koji se, nakon potpisa korisnika, šalje Gradonačelniku na potpis. Po potpisivanju ugovora o korištenju vrši se primopredaja prostora.

Kada je primopredaja izvršena zakupnik-korisnik se evidentira u evidenciji Grada Splita i zadužuje za plaćanje zakupnine.

O primopredaji poslovnog prostora obavještava se Vodovod i kanalizacija i HEP Elektrodalmacija Split sa podacima o novom zakupniku poslovnog prostora.

Po dostavljenoj obavijesti HEP Elektrodalmacija Split Odsjek za poslove stanovanja dostavlja Ugovor o korištenju javne usluge na mreži niskog napona i Ugovor o prijenosu Ugovora o korištenju javne usluge na mreži niskog napona na novog korisnika. Odsjek poziva novog zakupnika na potpisivanje ugovora o Prijenosu kojeg, zajedno sa pripremljenom Izjavom za HEP dostavlja Gradonačelniku na potpis, odnosno izjavu o eventualnom podmirivanju duga el.energije po potpisivanju dostavlja javnom bilježniku na ovjeru. Sva potpisana i ovjerena dokumentacija šalje se HEP Elektrodalmaciji Split radi zaduženja za električnu energiju zakupnika.

Odsjek redovito prati naplatu zakupnine te jednom ili dva puta godišnje šalje opomene. Pored tih opomena, šalje i pojedinačne opomene sa izračunom kamata, te kontaktira zakupnike usmeno i opominje radi podmirenja duga.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)