Prijava

Stipendiranje učenika i studenata – sportaša

Sredstva za stipendije osiguravaju se u proračunu Grada Splita, u okviru programskih aktivnosti Službe za šport i rad s mladima i udrugama mladih.

Broj stipendija koje se dodjeljuju korisnicima stipendija, kao i iznos pojedinačne mjesečne stipendije, utvrđuje Gradonačelnik za svaku obrazovnu godinu. Broj i visine stipendija utvrđuju se posebno za učenike srednjih škola i posebno za studente.

Grad Split zadržava pravo da drugačije raspodijeli odnos broja učeničkih i studentskih stipendija, u slučaju da se prijavi manji broj potencijalnih korisnika učeničkih odnosno studentskih stipendija od utvrđenog broja stipendija koje se imaju dodijeliti. 

Korisnici stipendija koji se školuju izvan grada Splita, a čije obrazovne grupe postoje u gradu Splitu, ostvaruju ista prava kao i oni koji se školuju u gradu Splitu. 

Pravo na prijavu na natječaj za dodjelu stipendije ima redoviti učenik srednje škole i redoviti student, koji se školuje na području grada Splita, kao i učenik i student koji se školuje izvan grada Splita, a koji ispunjava sljedeće opće uvjete:
- da je državljanin Republike Hrvatske,
- da ima prebivalište na području grada Splita,
- da ima status redovitog učenika ili studenta,
- da je član splitske športske udruge (kluba),
- da je član nacionalne selekcije u svojoj uzrasnoj kategoriji u olimpijskom športu.

Pored općih uvjeta iz prethodnog stavka: 
- učenik prve i viših godina srednjoškolskog obrazovanja mora ostvariti prosječnu ocjenu najmanje 4,00 u prethodne dvije godine obrazovanja, 
- student prve godine preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija i student prve godine integriranog studija mora ostvariti prosječnu ocjenu najmanje 4,00 u posljednje dvije godine srednjoškolskog obrazovanja, 
- student druge i viših godina preddiplomskog sveučilišnog, stručnog i integriranog studija, te prve i druge godine diplomskog studija, mora u prethodnoj akademskoj godini ostvariti najmanje 50 ECTS bodova i od položenih ispita na prethodnoj godini studija mora ostvariti prosjek ocjena najmanje 3,50. 

Ako se na natječaj javi veći broj kandidata koji zadovoljavaju gore navedene opće uvjete od broja stipendija koje se imaju dodijeliti, primijenit će se kriterij bolje ostvarenog prosjeka ocjena.
 
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nema učenik ni student koji prima stipendiju drugog davatelja kao ni student poslijediplomskog studija.

Stipendije se dodjeljuju na osnovu provedenog natječaja za izbor kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima – sportašima grada Splita. Natječaj raspisuje Grad Split, a objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu, na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Splita.
Utvrđene liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija objavljuju se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Splita, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

U roku od osam dana od dana objave liste, svaki kandidat koji je sudjelovao u natječaju može uložiti prigovor na listu u pisanom obliku. O podnesenim prigovorima odlučuje Gradonačelnik. Odluka Gradonačelnika je konačna.

Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendije, s korisnikom stipendije sklapa se ugovor o korištenju stipendije. Ukoliko je korisnik stipendije maloljetan, u njegovo ime ugovor sklapa zakonski zastupnik (roditelj ili staratelj) uz supotpis maloljetnog korisnika stipendije. 

Pravo nastavka primanja stipendije u okviru istog stupnja obrazovanja (srednjoškolskog ili visokog) bez ponavljanja natječajnog postupka korisnici stipendije ostvaruju redovitim upisom u slijedeću obrazovnu godinu, zadržavanjem prebivališta na području grada Splita, zadržavanjem članstva u splitskoj športskoj udruzi (klubu) i zadržavanjem statusa u nacionalnoj selekciji u svojoj uzrasnoj kategoriji u olimpijskom športu. Ti korisnici dužni su na početku obrazovne godine u kojoj se nastavlja primanje stipendije (najkasnije do 01. studenog), Gradu Splitu dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuju navedene činjenice.

Ukoliko je kandidat ostvario pravo na stipendiju za vrijeme trajanja preddiplomskog studija i nastavlja obrazovanje na diplomskom studiju, isti zadržava pravo primanja stipendije za vrijeme trajanja diplomskog studija bez ponavljanja natječajnog postupka, ukoliko ispunjava navedene uvjete. 

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)