Prijava

Postupak etažiranja građevine

Ukoliko se želi uspostaviti vlasništvo na posebnom dijelu zgrade (stan, poslovni prostor ili druga samostalna uporabna cjelina) potrebno je prethodno zatražiti izdavanje "potvrde etažiranja" kojom se potvrđuje da određeni posebni dijelovi zgrade predstavljaju samostalne uporabne cjeline.

Etažirati se može zgrada koja je upisana u katastarski operat do 25. srpnja 2006. godine, odnosno zgrada za koju je izdana uporabna dozvola, odnosno završno izvješće nadzornog inženjera za građevine za koje se izdaje rješenje o uvjetima građenja.

Zahtjevu se prilaže:
- dokaz o vlasnosti građevine
- preris katastarskog plana
- elaborat etažiranja
- građevinska dozvola ili uvjerenje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine
- uporabna dozvola
- uvjerenje da je zgrada ucrtana u katastarski operat.

Elaborat etažiranja mora izraditi stručna osoba (ovlašteni inženjer, sudski vještak...).

Potvrda etažiranja  je dio dokumentacije koji se predaje uz zahtjev Zemljišno-knjižnom odjelu radi uspostave i upisa etažnog vlasništva.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)