Prijava

Otkup zemljišta, građevine i poboljšice

Služba za imovinskopravne poslove i izgradnju podnosi Uredu državne uprave, Službi za imovinsko pravne poslove, zahtjev za osiguranje dokaza na nekretninama koje su predmet postupka, uz koji zahtjev se prilaže pravomoćna lokacijska dozvola, parcelacijski elaborat, podaci o vlasnicima i posjednicima.

U zahtjevu Služba predlaže i ovlaštene sudske vještake, te Ured državne uprave zakazuje očevid na terenu – uz prisutstvo stranaka. Na očevidu vještaci utvrđuju stanje nekretnina. Nakon obavljenog očevida Ured državne uprave dostavlja Odsjeku za imovinsko-pravnu pripremu građevinskog zemljišta i vlasnicima zemljišta Zapisnik o očevidu i procjene izrađene od ovlaštenih vještaka. Gradonačelnik donosi zaključak o usvajanju procjene sudskog vještaka, koji se objavljuje u Službenom glasniku Grada Splita, temeljem kojeg se izrađuje i dostavlja ponuda evidentiranim vlasnicima. Ukoliko se ponuda prihvati, sa strankom se zaključuje ugovor o kupoprodaji i nekretnina se knjiži.

Ako vlasnik ne prihvati ponudu, podnosi se prijedlog za izvlaštenje Uredu državne uprave, uz koji prijedlog se prilažu: dokaz o osiguranim sredstvima za izvlaštenje, interes RH, sva dokumentacija sa očevida, dokaz da su vlasnici odbili ponudu.

Nakon toga Ured državne uprave zakazuje rasprave.

Ukoliko vlasnici na raspravi pristanu na ponudu Grada zaključuje se nagodba, u protivnom Ured nakon što je izveo sve dokaze (nove procjene), donosi rješenje o izvlaštenju.

Grad zaprima rješenje o izvlaštenju u centralnoj pisarnici od kada počinje teći rok za žalbu od 15 dana. Pravo na žalbu imaju i vlasnici nekretnine u istom roku, pa ukoliko žalba bude uložena, o njoj u drugom stupnju odlučuje Ministarstvo pravosuđa. Protiv rješenja Ministarstva pravosuđa obje strane imaju mogućnost pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom.

Po pravomoćnosti rješenja Grad isplaćuje naknadu prijašnjim vlasnicima i podnosi zahtjev za uknjižbu.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)