Prijava

Služba pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore

  • Pročelnik Ureda
  • Ivica Pavić
  • tel:021/310-408, 021/310-409
  • fax: 021/310-430
  • e-mail: ivica.pavic@split.hr

Djelokrug rada

Služba pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore obavlja najsloženije poslove zaštite prava i imovine Grada u svim njenim oblicima i sadržajima pred sudovima, državnim i drugim tijelima i institucijama. Obavlja poslove pravnog zastupanja Grada pred općinskim, trgovačkim i upravnim sudovima i drugim sudovima, ulaže pravne lijekove na odluke nadležnih sudova. Pokreće i vodi u ime Grada: parnične, izvanparnične, ovršne i stečajne postupke, po prijedlozima ostalih gradskih službi, a sve u okviru dobivenih ovlaštenja i uputa. Sudjeluje u radu na posebnim projektima Grada u dijelu najsloženijih pravnih pitanja vezanim za takove projekte.
Zastupa Grad u upravnim postupcima povrata naknade oduzetog građevinskog zemljišta pred nadležnim tijelima, sudjeluju u raspravama pred nadležnim tijelima, sačinjavaju prijedloge i podneske, učestvuju na očevidima, poduzimaju sve sukladne radnje.
postupku, pribavlja relevantne podatke, vrši uvid u evidencije o isplaćenim naknadama, urbanističkom statusu nekretnina i dr., te poduzima i druge procesne radnje potrebne za vođenje postupaka za koje je zadužena. Služba obavlja upravne i druge stručne poslove gospodarenja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada. Evidentira navedene nekretnine, brine se o uknjižbi prava vlasništva nekretnina u svezi djelokruga svog rada, priprema natječaje za raspolaganje tim nekretninama (prodaja, najam, zakup), prati stanje, predlaže mjere i postupke za reguliranje i unaprjeđenje stanja u svom djelokrugu. Izrađuje ugovore o kupoprodaji, najmu i zakupu, izračune zaštićene najamnine, izdaje potvrde o podacima u vezi sa stanovima i poslovnim prostorima , poduzima radnje na naplati potraživanja Grada iz osnova najamnine i zakupnine te naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)