Prijava

Služba za imovinsko pravne poslove, izgradnju i geodeziju

  • Pročelnik Ureda
  • Anto Krželj
  • tel: 021/310-140, 
  • fax: 021/310-139
  • e-mail: anto.krzelj@split.hr

Djelokrug rada

Služba za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju obavlja upravne i druge stručne poslove u vezi s izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina visokogradnje u kojima se obavljaju javne službe iz djelokruga Grada (vrtići, škole, školske sportske dvorane i sl.) kojima je Grad investitor. Stručni poslovi naročito obuhvaćaju poslove pripreme izgradnje, iniciranje postupaka nabave izrade projektne dokumentacije, nabave izvođenja radova izgradnje te stručnog nadzora tih radova, izrađuje ugovore o obavljanju usluga i o izvođenju radova, prati realizaciju sklopljenih ugovora u tehničkom i financijskom smislu.

U dijelu imovinskopravnih poslova obavlja se imovinskopravna priprema vezana za izgradnju građevina kojima je Grad investitor a odnosi se na pribavljanje građevinskog zemljišta za izgradnju, sklapanje nagodbi s vlasnicima nekretnina, pokretanje postupaka izvlaštenja nekretnina pred nadležnim tijelom državne uprave te sudjelovanje u tom postupku, zatim raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada u svrhu provedbe prostorno-planskih dokumenata Grada (prodaja, zamjena prava vlasništva, osnivanje prava građenja, prava služnosti i dr.), priprema dokumentacije za uknjižbu prava vlasništva i drugih stvarnih prava na stečenim nekretninama u korist Grada (pojedinačni ispravni postupci, uknjižba, zabilježba, predbilježba i sl.).

U okviru Službe vodi se katastar vodova obavljaju poslovi određivanja kućnih brojeva te vodi evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva.
Na nivou cijele Službe, a u suradnji s drugim tijelima, vodi stanje i posebnu brigu o stanju i gospodarenju građevnim zemljištem, te u tom dijelu predlaže propisane mjere.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)