Prijava

Služba za javnu nabavu

  • Pročelnica po ovlaštenju
  • Katarina Nataša Merčep
  • tel: 021/310-023, 
  • fax: 021/310-405
  • e-mail: katarinanatasa.mercep@split.hr

Djelokrug

obavlja stručne i tehničke poslove vezane za nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada prema procedurama i odredbama Zakona o javnoj nabavi i drugih propisa, kao što je raspisivanje javnog nadmetanja ili oglašavanje nadmetanja kada je to propisima određeno po zahtjevima i uz suradnju s upravnim i drugim tijelima gradske uprave, sukladno planu nabave, prikupljanje ponuda organizacija otvaranja ponuda, pripremanje dokumentacije, izrada akata vezanih za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, izrada prijedloga ugovora, sudjelovanje u žalbenim i sl. postupcima koji su rezultirali postupkom odabira, kao i druge poslove koji su po svojoj prirodi vezani za postupak nabave.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)