Prijava

Služba za odnose s javnošću, protokolarne i međunarodne poslove - Kabinet Gradonačelnika

  • pročelnica Kabineta Gradonačelnika
  • Ana Đeldum
  • tel: 021/310-251, 021/310-470
  • fax: 021/310-259
  • e-mail: ana.djeldum@split.hr

Djelokrug

Služba za odnose s javnošću, protokolarne i međunarodne poslove – Kabinet Gradonačelnika obavlja stručno-savjetodavne poslove od značaja za protokolarne i druge poslove Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i njihove medijske prezentacije, stručno-organizacijske poslove protokola, poslove informiranja i odnosa s javnošću, prijema građana povodom njihovih prijedloga, prigovora i pritužbi, međunarodne suradnje, kao i poslove realizacije posebnih projekata od interesa za promidžbu Grada radi očuvanja određenih povijesnih, kulturnih i umjetničkih vrijednosti. Obavlja stručne poslove odnosa s građanima u oblasti komunikacije Gradonačelnika i njegovih zamjenika s javnošću, bilo izravno ili putem medija; priprema, organizira i provodi priopćenja Gradonačelnika i njegovih zamjenika i/ili osoba koje on posebno ovlasti za kontakte i odnose s predstavnicima medija, brine se o njihovom medijskom dojmu i istupanju, te razvija i provodi najšire mogućnosti odnosa gradonačelnika i njegovih zamjenika s javnošću putem suvremenih tehničkih metoda i mogućnosti kontakata s najširom javnošću (on line). Brine se o pripremi i provođenju protokolarnih susreta Gradonačelnika i njegovih zamjenika, obavlja i sve druge stručno-organizacijske poslove protokola, vodi i ažurira evidenciju osoba s protokolarne liste, organizira svečane sjednice Gradskoga vijeća i druge svečane i protokolarne susrete i događaje od važnost za Grad. Brine se o korištenju Vile Dalmacija za potrebe protokolarnih i drugih važnih događanja. U okviru međunarodnih odnosa skrbi o očuvanju i proširenju međunarodnih odnosa od interesa za Grad, suradnju s stranim gradovima i jedinicama u rangu jedinica lokalne samouprave, međunarodnim organizacijama i institucijama. U dijelu međunarodne suradnje posebno skrbi o suradnji s organizacijama, udrugama i institucijama naših iseljenika, očuvanju i razvijanju postojećeg nivoa odnosa i proširenjem na druga potencijalna područja suradnje.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)