Prijava

Služba za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje

  • Pročelnik Službe
  • Filip Butorović
  • tel: 021/310-012,
  • fax: 021/310-326
  • e-mail: filip.butorovic@split.hr

Djelokrug

Služba za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na rad jedinica mjesne samouprave i njihovih tijela, zborova građana, stručno tehničke poslove organizacije i provedbe referenduma i/ili izbora na svim razinama i suradnje s nadležnim tijelima, te s drugim tijelima Gradske uprave. Vodi brigu o lokalnim potrebama stanovništva i korištenju i raspolaganju mjesnim resursima. Služba posebnu pozornost usmjerava na razvijanje suradnje građana s tijelima mjesne samouprave u provođenju planiranih i redovnih aktivnosti, te u ostvarivanju bliže suradnje s gradskim tijelima. O svim aktivnostima mjesne samouprave izvješćuje Gradonačelnika i predlaže mjere i postupke za rješavanje određenih pitanja.

Služba obavlja stručne i druge poslove u oblasti zaštite i spašavanje građana, poslove zaštite od požara i civilne zaštite, materijalnih i drugih dobara u slučaju katastrofe i drugih nesreća. Izrađuje nacrte prijedloga planova i drugih akata iz ove oblasti i sudjeluje u njihovoj izradi. Potiče donošenje mjera radi usavršavanja sustava zaštite i spašavanja te prati stanje u ovoj oblasti i te u okviru svojih ovlaštenja, provodi mjere i postupke vezane za sredstva i objekte namijenjene zaštiti i spašavanju, te planira, provodi i prati mjere zaštite na radu u okviru radnih prostora i objekata Gradske uprave.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)