Prijava

Služba za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru

Djelokrug rada

obavlja stručne i druge poslove na osiguranju javnih potreba u kulturi i umjetnosti Grada, promicanju općih i lokalnih kulturnih vrijednosti poticanjem kulturnog stvaralaštva i zaštite postojeće građe, kao i druge poslove od interesa za promidžbu, podizanje i očuvanje kulture, te obavlja stručne i druge poslove na zadovoljavanju potreba umjetničkog izraza građana, promicanju svijesti o zaštiti kulturološkog i umjetničkog nasljeđa, razvitku i zaštiti umjetničkog stvaralaštva, umjetničkog obrta, kao i tradicionalnih lokalnih umjetničkih izraza u najširem smislu. U okviru Službe obavljaju se stručni i drugi poslovi na obnovi, zaštiti i očuvanju povijesne jezgre i ostalog graditeljskog nasljeđa, te na poticanju društvenih i ekonomskih procesa vezanih za povijesne sadržaje.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)