Prijava

Služba zajedničkih poslova

  • Pročelnica Ureda
  • Ime Prezime
  • tel: 021/310-013, 
  • fax: 021/310-016
  • e-mail: vesna.alac@split.hr

Djelokrug rada

obavlja stručne poslove u svezi radno-pravnih statusa službenika i namještenika, upravljanja ljudskim resursima, opće administrativno – personalne poslove, organizira i koordinira rad pisarnice i pismohrane, obavlja pomoćno-tehničke poslove kojima se osigurava rad Gradske uprave, poslove tekućeg i investicijskog održavanja objekata, inventara, uređaja i opreme gradske uprave, evidentira i skrbi o pravilnom korištenju sredstava rada i objekata koji se koriste za potrebe tijela Gradske uprave.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)