Prijava

Ured grada

  • Pročelnik Ureda gradonačelnika
  • Drago Davidović
  • tel: 021/310-471
  • fax: 021/310-254
  • e-mail: drago.davidovic@split.hr

Djelokrug rada

Ured Grada u Uredu u okviru pravno-normativnih poslova za Gradsko vijeće i Gradonačelnika, obavljaju se najsloženiji stručni i drugi poslovi pravno-savjetodavne naravi koji obuhvaćaju pripremu i stručni pregled općih akata pripremljenih za sjednice Gradskoga vijeća i/ili Gradonačelnika, poslove pripreme i organiziranja sjednica Vijeća i njegovih radnih tijela, poslove pripreme akata Gradonačelnika i njegovih radnih tijela, administrativne i druge poslove u svezi rada Vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, ukoliko nisu u djelokrugu rada drugog upravnog tijela. Izrađuje opće akte iz svog djelokruga, surađuje s drugim tijelima Gradske uprave na izradi općih i pojedinačnih akata i ugovora.

U okviru poslova civilnog društva, Ured posebno surađuje s udrugama građana koje resorno nisu izravno vezane za neko drugo upravno tijelo, a napose, nacionalnim manjinama i njihovim legitimnim tijelima, vjerskim zajednicama i institucijama mladih, brine se o realizaciji i usklađivanju programa rada udruga s potrebama Grada na bazi objave javnih potreba u društvenim djelatnostima. Predlaže mjere i postupke za suradnju udruga građana i subjekata civilnog društva s tijelima Grada, potiče i brine se za suradnju sa zainteresiranom javnošću na planu razvoja društvenih odnosa u Gradu i suradnji na širem prostoru. Objedinjava poveznice programa upravnih tijela prema građanima/udrugama građana iz njihovog djelokruga. Stručno obrađuje ovisno o svakoj pojedinoj aktivnosti i predlaže sadržaje prema postojećim programima, potrebama građana i mogućnostima proračuna. U okviru upravnog postupka u Uredu se rješavaju pitanja iz oblasti prava na pristup informacijama.

Obavljaju se i savjetodavno-stručni (i konzultantski) poslovi iz pojedinih područja rada za potrebe Grada i Gradonačelnika vezani za globalnu problematiku razvoja grada, razvoju pojedinačnih projekata bilo koordiniranjem i stručnim usmjeravanjem rada upravnih tijela Grada te suradnjom s državnim i drugim tijelima i institucijama.

Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije, Instrumentom pristupne pomoći (IPA)